Vikten av en bra ventilation

ventilation

Vikten av bra ventilation

ventilation

Alla har någon gång befunnit sig i ett rum där luften varit dålig. Det kan bero på att rummet har dålig ventilation eller på att många människor är i rummet samtidigt. När människor andas försämras inandningsluften eftersom syre ersätts av koldioxid. Saker som matlagning, damm eller torkande kläder kan även försämra luftkvaliteten. Tanken med ventilationen är att upprätthålla god luft inne i en byggnad. Det görs genom att ersätta inomhusluft med frisk utomhusluft. Ventilation bygger på tryckskillnader som gör att luft strömmar från ett större tryck till ett mindre. Denna tryckskillnad kan skapas både naturligt eller mekaniskt.

Ventilation är viktig för hälsan

Det beräknas att människor i västvärlden tillbringar ungefär 90 procent av sin tid inomhus. Samtidigt andas vi tusentals liter luft varje dag. Därför är det viktigt att inomhusluften är av god kvalitet. Trots att luften vi andas inte är en lika konkret sak som maten vi äter, eller vattnet vi dricker, inverkar den kraftigt på vårt välmående. 

En låg syrehalt i luften kan göra att vi känner oss trötta eller får huvudvärk. Med effektiv ventilation hålls koldioxidhalterna nere vilket gör att husets invånare mår bättre, sover bättre och orkar mer. En annan anledning till varför det är viktigt att ha bra ventilation i bostaden är för att förhindra fukt. 

Med dåliga ventilationssystem kan fukt tränga in i bostaden vilket kan bilda mögel och rötskador. Mögelsporer i inomhusluften kan göra att man drabbas av luftvägsproblem, hudirritation och trötthetskänslor. Speciellt besvärligt är det för allergiker och för personer som lider av astma. Långvarig exponering kan i värsta fall leda till att man utvecklar allergier. Mögel och röta kan dessutom skada konstruktionen i huset, inte minst om man bor i ett trähus.

Naturlig och mekanisk ventilation

Ett bra ventilationssystem konstrueras så att det blir ett svagt invändigt undertryck i bostaden. I äldre hus sköts ventilationen genom naturlig ventilation baserad på höjd- och temperaturskillnader.

Frisk luft tas in med hjälp av ventiler. Eftersom äldre hus är mer otäta kan frisk luft även ta sig in genom exempelvis fönsterspringorna. Många moderna hus har dock en så tät konstruktion att den metoden inte är tillräcklig. Då behövs maskinella metoder för att sköta ventilationen. 

Det praktiska med ett mekaniskt ventilationssystem är att det är automatiserat och anpassar sig efter luftförhållandena i bostaden. Ett välfungerande ventilationssystem kräver planering och korrekt installation. Därför är det viktigt att alltid anlita en fackman. Om man gör renoveringar i huset måste man komma ihåg att tänka på hur ventilationen i huset påverkas av renoveringarna. Ventilationskanalerna bör byggas så att de är så korta som möjligt – det gör dem effektivare och samtidigt blir projektet billigare. Om det är möjligt ska kanalerna helst installeras på insidan av huset. Tänk på att mekanisk ventilation behöver regelbunden service och underhåll för att fungera optimalt.

Frisk luft gör oss gott

I alla hem bildas föroreningar och fukt som försämrar luftkvaliteten. I värsta fall kan dålig luft leda till hälsoproblem. Med god ventilation skyddas dock huset från fukt och samtidigt blir inomhusluften behagligare. Många av de hus som byggs idag har så tät konstruktion att det behövs mekaniska ventilationssystem för att trygga en bra inomhusluft. Mekaniska system är lite dyrare än den traditionella naturliga ventilationen men det är en investering väl värd sitt pris. Frisk och ren luft är något som varje människa mår bra av.

Edvard Fredriksson

Edvard Fredriksson

Bloggare på Plåtslagare Göteborg

Utbildning

plåtslagare göteborg

Plåtslagare utbildas ofta på gymnasiets byggprogram

Plåtslagaryrket är ett yrke på frammarsch. Det är extremt lätt att få jobb i branschen och enligt Arbetsförmedlingens rapporter saknas det just nu ungefär 1500 plåtslagare inom bygg och ventilation. Efterfrågan på personer med plåtslagarutbildning förväntas stiga ytterligare under de kommande åren. Ofta ingår en praktikperiod i utbildningen och för många leder den till fast anställning och långvariga jobb. I allmänhet brukar man skilja mellan byggnadsplåtslagare och ventilationsplåtslagare. Byggnadsplåtslagarna sysslar med att konstruera tak, hängrännor och stuprör på byggnader. Ventilationsplåtslagarna jobbar med att installera ventilationssystem i byggnaderna. För att utbilda sig till plåtslagare finns flera alternativ.

Utbildning till plåtslagare

Det vanligaste sättet att utbilda sig till plåtslagare är genom att gå bygg- och anläggningsprogrammet på gymnasiet och välja plåtslageriinriktning. Utbildningen ger grundläggande kunskaper inom byggnadsplåtslageri och ventilation. I utbildningen ingår praktik i form av så kallat arbetsplatsförlagt lärande. Programmet är ett yrkesprogram vilket innebär att eleverna kan börja jobba direkt efter gymnasiet. Efter ungefär 2-2,5 år i byggbranschen får man ett yrkesbevis som byggnadsarbetare. Personer som har gått programmet är behöriga att studera på yrkeshögskola och genom individuella val kan man även få högskolebehörighet. Vissa gymnasier har inte en utbildning inom plåtslageri. Då kan man få utbildningen genom att gå gymnasial lärlingsutbildning. Det innebär att mer än hälften av utbildningen sker som lärling på en eller flera arbetsplatser. Allt som krävs är att arbetsplatsen har godkänts som utbildare av plåtslageribranschen. Eleven får en handledare på arbetsplatsen som ansvarar för elevens lärande och utveckling. Att gå lärlingsutbildning ger goda praktiska kunskaper om vad jobbet som plåtslagare innebär. I övrigt ger en gymnasial lärlingsutbildning samma behörigheter som om man går det traditionella byggprogrammet.

Utbildningsmöjligheter för lite äldre personer

I vissa delar av Sverige går det även att utbilda sig till plåtslagare genom att gå en utbildning vid Komvux. Utbildningen omfattar ungefär 45-50 veckor men kan minska eller öka beroende på vilken bakgrund och tidigare erfarenhet eleven har. En person med grundkompetens som motsvarar grundutbildningen vid gymnasiets byggprogram kan börja direkt med påbyggnadsutbildningen. Man behöver inte ha några speciella förkunskaper för att börja studera plåtslageri vid Komvux. Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till CSN men eleven måste själv bekosta verktyg, skyddsutrustning och studiematerial. För att tillfredsställa branschens växande behov av plåtslagare och samtidigt hjälpa arbetslösa, arrangerar även Arbetsförmedlingen utbildning inom plåtslageri. Den utbildningen är 40 veckor lång, varav 23 veckor tillbringas vid branschskolan PVF Teknikcentrum i Katrineholm. De övriga 17 veckorna består av praktik vid olika företag. Efter utbildningen följer 1,5-2,5 år som lärling. För att kunna delta i arbetsmarknadsutbildningen ska man vara arbetssökande och inskriven hos Arbetsförmedlingen. Man behöver inga förkunskaper men Arbetsförmedlingen gör en bedömning om man är lämplig och får gå utbildningen.

plåtslagare göteborg

Utbildningsmöjligheter för lite äldre personer

Det råder akut brist på utbildade plåtslagare och behovet antas öka under kommande år. Just nu är situationen så kritisk att företag i branschen ständigt tvingas tacka nej till uppdrag. Att utbilda sig till yrket ger en så gott som garanterad anställning i branschen. Vanligtvis utbildar man sig till yrket genom att gå byggprogrammet på gymnasiet men det finns även andra möjligheter. Plåtslagaryrket är ett fritt och självständigt hantverkaryrke med mycket variation. Yrket passar personer som gillar att jobba utomhus och inte har något emot höga höjder och kreativa utmaningar.

Edvard Fredriksson

Edvard Fredriksson

Bloggare på Plåtslagare Göteborg